Program lojalnościowy

 

Witamy w gronie Uczestników ogólnopolskiego programu lojalnościowego

 Z DNIEM 17.05.2018 ulega zmianie § 7 pkt. 2 oraz dodaje się pkt. 4a

PROSZE CZYTAĆ PONIŻEJ.  ZMIANY ZAZNCZANONE SĄ KOLOREM CZERWONYM.


Każdy Uczestnik programu lojalnościowego „Społem znaczy Razem” ma możliwość sprawdzenia stanu punktów na swoim koncie poprzez stronę internetową lub u kierownika sklepu. 
Program lojalnościowy to korzyści dla klientów w podziękowaniu za zaufanie jakim nas codziennie obdarzają

Za każde 5 zł otrzymacie Państwo 1 pkt.

Bon 20 zł - 250 pkt.
Bony 50 zł - 500pkt.

 

Regulamin programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Społem znaczy razem”.

 2. Organizatorem programu jest „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Głogowie

z siedzibą w Głogowie przy ul. Elektryczna 9, pisaną do rejestru Sądu Rejonowego dla miasta Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem : 0000033289 ,

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora.

 2. Program prowadzony jest w sklepach organizatora, objętych programem i oznaczonych logo programu. Załącznikiem do Regulaminu jest lista placówek organizatora biorących udział w programie.

 3. Uczestnik oświadcza, przez złożenie podpisu na Formularzu Rejestracyjnym, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego zapisy.

 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

 1. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy razem” prowadzony przez spółdzielnię.

 2. Sklepy – placówki oferujące towary lub usługi w ramach programu.

 3. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w programie.

 4. Konto uczestnika – indywidualne konto w aplikacji programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.

 5. Stan konta – liczba zgromadzonych przez uczestnika programu punktów.

 6. Karta klienta – karta programu „Społem znaczy razem”.

 7. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru karty uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie uczestnika.

 8. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane uczestnika oraz jego akces do programu.

 9. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.

 10. Partner – inny podmiot oferujący uczestnikom w ramach programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z organizatorem.

 11. Bon Społem – wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia, w sklepach objętych programem towarów, których wartość odpowiada wartości nominalnej bonu.

 12. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana uczestnikowi przez organizatora w ramach dodatkowych promocji.

 

§ 3. Warunki udziału w Programie

 1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa, zaakceptowała Regulamin Programu i której wydano kartę klienta.

 2. Karta wydawana jest w sklepach Organizatora oznaczonych logo Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem”.

 3. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w programie placówce organizatora i okazywany jest na prośbę uczestnika, a także na stronie www.glogow.spolem.org.pl.

 4. Warunkiem rejestracji Uczestnika w Programie jest złożenie prawidłowo wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Formularza Rejestracyjnego. Rejestracji Uczestnika dokona Organizator najpóźniej w terminie 10 dni od dnia złożenia formularza.

 5. Karta klienta wydawana jest nieodpłatnie. Warunkiem otrzymania karty jest dokonanie zakupów w jednym ze sklepów Organizatora, wypełnienie i podpisanie formularza.

 6. Wszelkie dane dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

 7. Uczestnik przez złożenie podpisu na Formularzu Rejestracyjnym oświadcza, że:
  -wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie „Społem znaczy razem”,
  -zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść,
  -wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora zawartych w Formularzu Rejestracyjnym danych osobowych, stosownie do informacji zawartych w Formularzu,
  - potwierdza autentyczność zawartych w Formularzu Rejestracyjnym danych.

 8. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em). Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 9. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

 10. Karta klienta wydawana jest uczestnikom programu w sklepach organizatora, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem rejestracyjnym.

 11. Uczestnik programu może sprawdzić stan konta uczestnika poprzez stronę www.glogow.spolem.org.pl , w sklepie wyznaczonym przez organizatora.

 12. Karta klienta jest własnością organizatora.

 

§ 4. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

 1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w sklepach organizatora, uczestniczących w programie, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, doładowania Pre Paid oraz napojów alkoholowych.

 2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie karty klienta kasjerowi, odczytanie kodu karty klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.

 3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone 250 punktów przysługuje bon o wartości 20 złotych i po zgromadzone 500 punktów przysługuje bon o wartości 50 złotych.

 4. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja stanu kont uczestników programu odbywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.

 5. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.

 6. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania konkursu. W przypadku braku rejestracji jakichkolwiek transakcji zakupu na koncie Uczestnika przez okres dłuższy niż 12 miesiące, zgromadzone punkty mogą stracić ważność, a wówczas nie będą mogły zostać wymienione na bony. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w momencie dokonania pierwszego zakupu z użyciem karty.

 

§ 5. Wymiana punktów na Bony Społem

 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony Społem, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów.

 2. W celu wymiany punktów na bon Społem, uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien dokonać zamówienia bonu poprzez stronę www.glogow.spolem.org.pl lub zgłosić się do sklepu wyznaczonego przez organizatora.

 3. Bon Społem zostanie wydany uczestnikowi w sklepie wyznaczonym przez organizatora, po okazaniu karty klienta oraz innego dokumentu ze zdjęciem.

 4. Odbiór bonów przez uczestnika następuje po 6 dniach od dnia złożenia zamówienia.

 5. Po odebraniu bonu Społem z konta uczestnika zostanie odjęta odpowiadająca wartości bonu ilość punktów.

 6. Bon ważny jest wyłącznie w sklepach Organizatora w terminie do dnia określonego w bonie tj. 30 dni od daty wydania bonu.

 7. Bon rabatowy posiada swój nominał, uprawnia do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji bonu w danym sklepie z wyłączeniem towarów i usług o których mowa w § 4 pkt 1. Bony nie podlegają wymianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży ani przekazania osobie trzeciej oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana nich reszta.

 8. Punkty gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

 9. Bony rabatowe, które noszą ślady zniszczenia mogą nie zostać zrealizowane.

 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia na piśmie reklamacji w sklepie wyznaczonym przez organizatora, pocztą na adres organizatora, lub za pomocą formularza na stronie www.glogow.spolem.org.pl Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 21 dni.

 11. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonów fiskalnych lub innych dowodów zakupu, które potwierdzą fakt dokonania reklamowanych transakcji.

 

§ 6. Zgubienie, zniszczenie, kradzież karty

 1. Uczestnik Programu, który powiadomi Organizatora o fakcie utraty lub uszkodzeniu karty otrzyma nową kartę za odpłatnością w wysokości 5 złotych.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z utracenia lub uszkodzenia karty, jeżeli ten fakt nie został zgłoszony.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

 2. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.glogow.spolem.org.pl , z miesięcznym  wyprzedzeniem.

 3. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie www.glogow.spolem.org.pl oraz w sklepach organizatora.

 4. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do bonu powinni przeprowadzić procedurę zamówienia bonu Społem zgodnie z § 5 w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia programu.                                                                                                                                                                                                                                                  a. Punkty gromadzone na karcie, których klient nie wymienia na bony w przeciągu jednego roku są dezaktywowane co jest jednoznaczne z ich utratą.

 5. Uczestnik Programu jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie danych osobowych.

 6. W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w programie uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać zamówienia bonu Społem, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.

 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2016r.